Convocatòria d’ajudes as esportistes estudiants d’Aran entath cors academic 2018/ 2019

Eth Conselh de Govèrn deth Conselh Generau d’Aran, en session ordinària de 4 de seteme de 2018, aprovèc iniciauments es bases reguladores dera concession d’ajudes as esportistes estudiants d’Aran entath cors academic 2018/2019. Es determinacions basiques dera convocatòria son es següentes:

Normativa reguladora

Bases especifiques reguladores entar autrejament d’ajudes as esportistes estudiants d’Aran entath cors academic 2018/2019.

Crèdit pressupostari

Era despena d’aguesta convocatòria anarà a cargue dera aplicacion pressupostària 01.341.481.01 deth pressupòst generau vigent dera Corporacion entar exercici 2018.

Objècte, condicions e finalitat

Era concession d’ajudes e subvencions economiques qu’autrege eth Conselh Generau d’Aran as joeni esportistes d’Aran qu’agen projeccion entath naut nivèl esportiu, qu’a coma objectiu motivar era contunhutat dera sua carrèra esportiva mentre estúdien entar assoliment dera categoria d’esportistes de naut rendiment en un futur.

Er àmbit temporau comprenerà eth cors academic 2018/2019.

Règim d’autrejament

Concurréncia competitiva en foncion des barems establidi en article 11au des bases.

Requisits des beneficiaris entà sollicitar era subvencion

Es que mèrquen es apartats 3 e 4 des bases especifiques.

Organs competents entara instruccion e resolucion deth procediment

Era instruccion se realizarà per part deth Departament d’Espòrts deth Conselh Generau d’Aran, e serà eth Conselh de Govèrn deth Conselh Generau d’Aran qui resolverà era convocatòria mejançant resolucion motivada.

Tèrme de presentacion de sollicituds

Enquiath 22 d’octubre de 2018.

Tèrme de resolucion e notificacion

Dus (2) mesi des dera finalizacion deth tèrme de presentacion de sollicituds.

Documentacion e informacion qu’aurà d’inclodir era peticion

Se determinen en article 7au des bases especifiques.

Critèris d’avaloracion des sollicituds

Se determinen en article 10au des bases especifiques.

Regim de recorsi

Er acòrd de resolucion dera convocatòria met fin ara via administrativa.

Mieis de publicitat

BOP de Lleida e en lòc web deth Conselh Generau d’Aran.

Publicitat des bases

Es bases específiques entara convocatòria d’ajudes as esportistes estudiants d’Aran entath cors academic 2018/2019 publicades damb aguesta convocatòria se sotmeten a informacion publica per tèrme de vint (20) dies, a compdar de londeman ara publicación d’aguest anunci en BOP e en taulèr d’anoncis dera corporacion, ar efècte qu’es persones interessades poguen examinar-lo e presentar possibles reclamacions e/o allegacions. Se passat aguest tèrme non s’an presentat reclamacions ne allegacions en contra, aguestes bases s’enteneràn definitivament aprovades sense besonh d’ulterior acòrd.

BASES ESPECIFIQUES ENTAR AUTREJAMENT D’AJUDES AS ESPORTISTES ESTUDIANTS D’ARAN ENTATH CORS ACADEMIC
2018/2019

Article 1. Objècte

Er objècte d’aguestes bases ei regular era concession d’ajudes e subvencions economiques qu’autrege eth Conselh Generau d’Aran as joeni esportistes d’Aran qu’agen projeccion entath nau nivèl esportiu, e a coma objectiu motivar era contunhutat dera sua carrèra esportiva mentre estúdien entar assoliment dera categoria d’esportistes de naut rendiment en un futur.

Article 2. Nòrmes generaus

Era ajuda individuau l’a de sollicitar er esportista, o era familha se ei menor d’edat, mejançant eth modèu establit as efèctes e er autrejament se determine en foncion des règles deth barèm qu’establissen aguestes bases, eth quau a en compde eth nivèl esportiu actuau e era situacion academica. Entà poder avalorar era situacion cau presentar era documentacion que se demane en apartat 7.3 d’aguestes bases.

Article 3. Beneficiaris

Son beneficiaris es joeni aranesi qu’estúdien ensenhaments obligatòris (ESO) o post obligatòris (Cicles Formatius o Estudis Universitaris), entre es 12 e es 22 ans, e que siguen esportistes en actiu.

Ad aguest efècte, calerà qu’es beneficiaris siguen residents en Aran, damb un
empadronament minim en quaqu’un des municipis aranesi pendent un minim des dus (2) ans immediatament anteriors ad aguesta convocatòria.

Article 4. Requisits o condicions

4.1. Es beneficiaris an de complir es requisits següents:

a. Auer presentat enes tèrmes establidi, era sollicitud e era documentacion
sollicitada. Totes aqueres sollicituds entregades dehòra de tèrme sense causa justificada se consideraràn denegades. Sonque s’acceptaràn es sollicituts que complisquen damb çò qu’establís eth punt 10.2 d’aguestes bases.

b. Èster esportistes en actiu e obtier era puntuacion minima fixada entà cada tipe de beca ena taula der article 10.

c. Èster matriculadi en quaqu’un des estudis especificats en article 3 d’aguestes
bases e complir damb es es condicionants fixats ena basa 10.2.b).

4.2. Non se poderàn acuélher ad aguesta convocatòria es joeni que figuren en BOE o en DOGC coma esportistes de naut nivèl, tostemps e quan es esportistes catalogats receben ajudes economiques dirèctes deth Consell Català de l’Esport o deth Consejo Superior de Deportes, donques s’entèn que dejà an obtiengut er objectiu principau entath quau s’establissen aguestes ajudes deth Conselh Generau d’Aran.

4.3. Era ajuda serà compatible damb quinsevolh auta ajuda que se pogue recéber, pera madeisha finalitat, d’autes entitats o persones publiques o privades, en tot exceptuar es contractes de patrocini qu’establís eth Conselh Generau d’Aran entara difusion internacionau d’Aran a travès der espòrt. En cap cas er impòrt dera ajuda concurrent non poirà superar eth còst dera activitat que realizen es esportistes.

Article 5. Impòrt des ajudes e finançament

Er impòrt dera ajuda individuau que pertòque a cada beneficiari depèn deth tipe de beca obtiengut segontes es punts des taules de barèm expausades en aguestes bases.

Tipe de Beca Impòrt

Beca A 1.500,00 €

Beca B 750,00 €

Er autrejament dera ajuda ei limitat ara disponibilitat pressupostària deth Conselh Generau d’Aran ena aplicacion pressupostària 01.341.481.01 deth pressupòt generau vigent dera Corporacion entar exercici 2018, enquiara quantitat maxima de dètz-e-ueit mil dus cent cinquanta èuros (18.250,00 €).

Article 6. Comission Tecnica d’avaloracion

Se cree ua Comission Tecnica d’Avaloracion qu’aurà coma objectiu avalorar totes es peticions e hèr era prepausa d’autrejament des ajudes. Així mateix, serà era encargada de hèr eth seguiment des ajudes autrejades.

Era Comission Tecnica d’Avaloracion ei compausada peth Conselhèr competent en matèria d’Espòrts deth Conselh Generau d’Aran, eth Secretari generau, er Interventor de hons, un professionau der ambit der espòrt designat en moment dera convocatòria e per un foncionari dera Corporacion, qu’actuarà coma secretari.

Article 7. Procediment

7.1. Eth Conselh Generau d’Aran darà informacion, facilitarà es bases e es formularis dera presenta convocatòria a quinsevolha persona que sigue interessada ena ajuda.

7.2. Es familhes e/o usatgèrs interessadi en recéber era ajuda auràn de hèr era sollicitud damb eth formulari normalizat que s’adjunh coma anèx 1, on constarà era demanda concrèta e se presentarà en Registre d’entrada deth Conselh Generau d’Aran.

7.3. Damb era sollicitud auràn de presentar era documentacion següenta:

1) Documentacion generau:

a) Formulari de sollicitud des ajudes as esportistes estudiants d’Aran segontes
modèl normalizat (s’adjunh coma annèx 1).

b) Fotocòpia compulsada deth DNI/NIE/passapòrt der esportista.

c) Fotocòpia compulsada deth DNI/NIE/passapòrt deth pare/mare, tutor/a o
persona responsabla der esportista, en cas de tractar-se d’un menor.

d) Fotocòpia compulsada deth libre de familha, en cas de tractar-se d’un menor.

Se non n’a, calerà presentar fotocòpia deth certificat de neishença.

e) Certificat istoric d’empadronament.

2) Documentacion específica:

a) Certificat d’ua entitat esportiua on cònste qu’er esportista a era licéncia
esportiva e on figuren es resultats esportius que s’utilizaràn entara
puntuacion.

b) Certificat deth centre educatiu on cònste qu’eth beneficiari ei matriculat en
cors actuau e qu’a superat eth cors anterior.

7.4. Un còp recebudes es instàncies, es tecnics deth Conselh Generau d’Aran, damb prealable estudi des besonhs deth cas, redigiràn un informe en tot aplicar es barèms d’aguestes bases e lo presentaràn ara Comission Tecnica d’Avaloracion entà que sigue avalorat e se hèsque era prepausa d’autrejament d’ajudes ath Conselh de Govèrn deth Conselh Generau d’Aran, que serà er organ encargat dera resolucion d’aguestes ajudes.

Article 8. Condicions der autrejament

Er autrejament dera ajuda ei entà un (1) cors academic (2018/2019) e non se prorrògue ne pressupòse er autrejament entà cap auta anualitat.

Article 9. Tèrme de presentacion de sollicituds

9.1. Es sollicituds de subvencion se poderàn presentar laguens des tèrmes que
s’establisquen en acòrd de convocatòria d’aguestes subvencions.

9.2. Es sollicituds e era rèsta de documentacion requerida, se presentarà en Registre deth Conselh Generau d’Aran o pes mieis qu’establís er article 16.4 dera Lei 39/2015, deth Procediment Administratiu Comun des Administracions Publiques, laguens deth tèrme establit ena basa 10.1

Article 10. Critèris entar autrejament des ajudes

Entar autrejament des ajudes as esportistes estudiants d’Aran se tierà en compde era puntuacion artenhuda e era superacion des estudis, segontes es criteris següents:

10.1 Entath calcul deth nivèl esportiu se puntuarà ar esportista segontes era taula der article 11 d’aguestes bases, en tot préner coma referéncia es mielhors resultats artenhuts en cada grop de competicion ena darrèra sason esportiva finalizada immediatament anteriora ara data de presentacion dera sollicitud. Es tres (3) puntuacions obtiengudes se somaràn e s’obtierà un totau. Es punts totaus minims a obtíer entà cada tipe de beca e edat son es següents:

EDAT                                      BECA A                                                BECA B
Menors de 18 ans                11 punts o mès                               7 punts o mès

De 18 a 22 ans                      19 punts o mès                             11 punts o mès

10.2 Entà establir era situacion academica, calerà auer es dues condicions següentes:

a) Corsar actuaument quaqu’un des estudis establits en article 3 d’aguestes bases.

b) Auer aprovat eth percentatge d’assignatures que s’indiquen ara seguida:

• En cas d’èster corsant estudis d’ESO o Bachielerat, auer aprovat totes es
assignatures en cors anterior ar actuau.

• En cas d’èster corsant estudis universitaris:

– Carrères tecniques: Ester matriculadi en un minim deth 50% de
assignatures e auer aprovat eth 70% des credits matriculadi en cors
anterior ar actuau

– Carrères umanistiques, sociaus, letres: Ester matriculadi en un minim
deth 50% de assignatures e auer aprovat eth 80% des credits matriculadi
en cors anterior ar actuau

Article 11. Barèms de puntuacion

Entar autrejament des ajudes as esportistes estudiants de l’Aran entath cors academic 2018/2019 se tierà en compde era puntuacion generau obtenguda, d’acòrd damb çò que seguís:

Es barems que seguissen, dat que perseguissen eth madeish objectiu, son es madeishi qu’es definits en Decret 337/2002, de 3 de deseme, sus eth nau rendiment esportiu, deth Departament de Cultura dera Generalitat de Catalunya, segontes era taula 1 relativa as espòrts individuaus sense enfrontament eliminatòri dirècte, e en tot considerar es grops 1, 2 e 3 coma competicion internacionau, eth grop 4 coma estatau e eth grop 5 coma autonomica.

A) Taula de puntuacion segontes resultats esportius entà menors de 18 ans:
Grop de competicion 1èr-3au lòc 4au-8au lòc 9au-16au lòc Participacion
Internacionau 10 punts 5 punts 3 punts 2 punts

Estatau 5 punts 3 punts 2 punts 1 punt

Autonomica 3 punts 2 punts 1 punt 0 punts

B) Taula de puntuacion segontes resultats esportius entà 18 a 22 ans:
Grop de competicion 1èr-3au lòc 4au-8au lòc 9au-16au lòc Participacion
Internacionau 25 punts 10 punts 5 punts 3 punts

Estatau 10 punts 5 punts 3 punts 2 punts

Autonomica 5 punts 3 punts 2 punts 1 punt

C) Entà competicion internacionau se consideraràn es campionats e es pròves des copes o ligues oficiaus dera federacion internacionau e europèa. Atau madeish, tanben s’i includiràn d’autes pròves internacionaus se non existís eth campionat o era copa corresponenta ara categoria der esportista, tostemp e quan siguen es mès relevantes dera federacion internacionau, i participen coma minim 3 païsi, seleccions e esportistes plaçats entre es dètz mielhors deth ranquing mondiau dera categoria.

D) Entà competicion estatau se consideraràn es Campionats d’España e es resultats finaus dera Copa/Liga d’España dera categoria corresponenta ar esportista.

E) Entà competicion autonomica se consideraràn es Campionats de Catalunya e es resultats finaus dera Copa/Liga Catalana dera categoria corresponenta ar esportista.

Article 12. Ajudes excepcionaus

A critèri dera Comission Tecnica d’Avaloracion, se poderàn autrejar ajudes
excepcionaus quan per motius de lesion der esportista o d’autes situacions
extraordinàries no s’artenhe era pontuacion minima establida, tostemp e quan i age donades de sasons anteriores que poguen justificar eth nivèl esportiu e se complisquen es condicions academiques.

Article 13. Organ resolutòri

Eth Conselh de Govèrn deth Conselh Generau d’Aran damb era prepausa dera Comision Tecnica d’Avaloracion dictarà era resolucion sus er autrejament des ajudes.

Article 14. Notificacion

Era resolucion serà notificada as persones interessades.

Article 15. Forma de pagament

Es ajudes es formalitzaran en un solet pagament en tèrme d’un (1) mes a compdar dera resolucion d’autrejament dera subvencion.

Era quantia dera subvencion se harà efectiva damb era prelabla retencion legau der Impòst sus era Renda des Persones Fisiques (IRPF) d’acòrd damb era normativa legau vigenta.

Article 16. Tractament des donades

En aplicacion de çò qu’establís er article 5 dera Lei Organica 15/1999, de 13 de deseme, de proteccion de donades de caractèr personau, cau informar qu’es donades de caractèr personau que s’an de facilitar entà obtier aguesta subvencion s’includiràn enes sistèmes de tractament de donades deth Conselh Generau d’Aran e auràn coma finalitat era avaloracion der accès as ajudes, e es unics destinataris seràn es organs gestors indicats en aguestes bases.

Article 17. Tèrme de resolucion e notificacion

Eth tèrme maxim entà resólver serà de dus (2) mesi a compdar dera finalizacion deth tèrme de presentacion de sollicituds. Era manca de resolucion laguens d’aguest tèrme aurà caractèr desestimatòri.

Article 18. Transparéncia

Es persones beneficiàries d’aguestes subvencions s’obliguen a dar compliment ara Lei 19/2014, de 29 de deseme, de transparéncia, accès ara informacion publica e bon govèrn enes tèrmes en que les sigue aplicable.

Article 19. Fin dera via administrativa

Er acte de resolucion dera subvencion acabe era via administrativa. Cossent damb çò que dispause er art.123 e 124 dera Lei 39/2015 deth Procediment Administratiu Comun des Administracions Publiques, se poirà interpausar recors potestatiu de reposicion en tèrme d’un (1) mes a compdar deth següent ath dera recepcion dera notificacion, o ben dirèctament recors contenciós administratiu dauant deth Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida.

Article 20. Normativa supletòria

En tot çò non previst en aguestes bases especifiques seràn d’aplicacion es Bases Generaus d’autrejament de subvencions deth Conselh Generau d’Aran, era Lei 38/2003, de 17 de noveme, Generau de Subvencions, e eth Reiau Decrèt 887/2006, de 21 de junhsèga, peth quau s’apròve eth Reglament dera Lei Generau de Subvencions

 

 

Mès informacion:

edicte (1)

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=170718&idens=8103980001

 

 

 

 

 

Vielha, 14 de seteme de 2018

 

Conselh Generau d’Aran: Núria Sanjuan

Foto: Vielha Swim Team

Comments are closed.