El Ple

eth-plen

El Ple és l’òrgan suprem de manifestació de la voluntat del Conselh General d’Aran, i és integrat per 13 conselhèrs (escollits democràticament en les eleccions municipals cada quatre anys) i presidit pel síndic d’Aran o vicesindic que legalment el substitueix.

És competència del Ple les senyalades en l’article 10 de la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el Règim Especial de la Val d’Aran i aquelles que li siguin assignades per les lleis sectorials.

Les sessions del Consell poden ser ordinàries i extraordinàries, i aquestes últimes, a la vegada, poden ser urgents. Les sessions extraordinàries son convocades per resoldre afers que precisen ser tractats de manera singular o, que per raó d’urgència, no poden romandre fins a la celebració de la sessió ordinària.

El Ple del Consell es reunirà en sessió plenària ordinària, com mínim, cada dos mesos i en sessió extraordinària quan així ho decideixi el síndic o ho sol·licita la quarta part, almenys, del nombre legal dels consellers del Conselh Generau d’Aran, sense que cap conseller pugui sol·licitar-ne més de tres anualment.

Les sessions ordinàries se celebraran l’últim dilluns de mes cada dos mesos, començant el febrer i seguint a l’abril, juny, octubre i desembre. El més d’agost es considerarà inabil traslladant-se la celebració de la sessió ordinària corresponent a aquest mes dins de la primera quinzena del mes de setembre.

Els afers de les resolucions que corresponguin al Ple seran elaborats per l’òrgan competent o pel conseller-delegat.

Els Plens se celebraran a la Sala de sessions de la seu oficial del Conselh Generau d’Aran, o ben a la Sala de sessions de la Casa deth Senhor d’Arròs habilitada a l’efecte, en virtut d’acord plenari de 24 de febrer de 1999.

Els acords dels Plens seran executius un cop acabada la sessió en la qual siguin adoptats.

Els Plens del Consell seran públics però podent ser secrets el debat i la votació d’aquells afers que puguin afectar el dret fonamental els ciutadans al qual fes referència l’article 18.1 de la Constitució Espanyola, quan així ho acorda el Ple per majoria absoluta.

Composició

UNITAT D’ARAN- PARTIT DES SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÈS (UA-PSC-CP)

Francés X. Boya Alós
Maria Vergés Pérez
Juan Antonio Serrano Iglesias
Francisco Bruna Capel
Amador Marqués Atés
Oriol Sala Sánchez
Héctor Manero Vicente
José Canut Herraiz
Àngela Cases Andreu

CONVERGÉNCIA DEMOCRATICA ARANESA- PARTIT NACIONALISTA ARANÉS (CDA-PNA)

César Ruiz-Canela Nieto
Rosa Mari Salgueiro Pujòs
José Antonio Boya Quintana
Òscar Canut Cónsul