Qué es la deixalleria? Que cal portar-hi?

Aquestes instal·lacions recullen aquells residus per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Els materials d’aquests residus tornaran als cicles de producció de nova matèria prima i si no és possible es destinaran al tractament més adequat per a evitar malmetre el medi ambient.

La deixalleria és, per tant, un lloc on el ciutadà participa activament en la gestió de residus municipals.

Així doncs, el servei de deixalleria és important perquè permet:

 • Aprofitar els residus valoritzables.
 • Disminuir la quantitat de residus que van a parar als abocadors.
 • Evitar l’abocament incontrolat de residus a l’entorn dels nostres pobles.
 • Separar els residus perillosos generats per a donar-los la destinació final més adequada.

RESIDUS MUNICIPALS ESPECIALS

 • Pneumàtics
 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
 • Bateries
 • Dissolvents
 • Pintures i vernissos
 • Piles
 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
 • Olis minerals usats

RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS

 • Paper i cartró
 • Vidre
 • Envasos lleugers
 • Plàstics
 • Ferralla i metalls
 • Tèxtils
 • Olis vegetals usats
 • Ampolles de cava senceres

RESIDUS MUNICIPALS VOLUMINOSOS

 • Mobles i altres
 • Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
 • Ferralla electrònica(ordinadors, petits electrodomèstics…)

ALTRES RESIDUS MUNICIPALS

 • Fustes
 • Restes de poda o jardineria
 • Runes i restes de la construcció d’obres menors

MATERIALS NO ACCEPTATS

 • Materials barrejats
 • Matèria orgànica
 • Residus industrials en grans quantitats
 • Materials explosius
 • Residus radioactius
 • Residus sanitaris