El Conselh Generau d’Aran posa en marxa la iniciativa europea de Garantia Juvenil

garantia juvenil

La Garantia Juvenil es presenta com una orientació integral, preventiva i d’atenció primerenca per contribuir a facilitar la millora d’ocupabilitat i la inserció al mercat de treball dels joves.

La Garantia Juvenil, reuneix un conjunt programes de lluita contra l’atur juvenil per garantir que tots els joves fins als 25 anys, tant si estan inscrits en els serveis públics d’ocupació com si no, rebin una oferta concreta (de treball, formativa o període de pràctiques) en un període màxim de temps de 4 mesos, a partir de la finalització de la formació o quan van iniciar el període d’atur.

Els requisits per participar en la Garantia Juvenil són:

– Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior a 33%.
– No estar actiu.
– Actualment no rebre cap acció formativa ni educativa.
– Estar interessat per participar activament en les propostes que es plantegin en la Garantia Juvenil.
– Tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la comunitat europea o tenir autorització per residir en el territori espanyol que habiliti per treballar.
– Estar empadronat en qualsevol municipi de Catalunya.

Els objectius de la Garantia Juvenil són:

– Reduir l’atur juvenil i escurçar els períodes d’inactivitat.
– Incrementar la formació i experiència professional entre els joves.
– Prevenir l’exclusió social entre els joves.
– Encoratjar la participació de la joventut i la societat.
– Trobar un lloc de treball al mercat laboral

Les accions previstes es vertebren entorn a quatre eixos principals d’acció:

– Millora de la intermediació.
– Millorar l’ocupabilitat.
– Estímuls a la contractació.
– Foment de l’emprenedoria

Per donar-se d’alta en la Garantia Juvenil o demanar-ne més informació podeu adreçar-vos a l’Oficina de Joventut al: C/ Major, 36, 25530 Vielha. Tel. 973 64 25 60.

 

Comments are closed.