Reunió de la Comissió d’Urbanisme de la Val d’Aran

Vielha, 3 de juliol de 2017.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran, co-presidida per el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra i el sindic d’Aran, Carlos Barrera,  ha celebrat una nova sessió aquest matí a la seu del Conselh Generau d’Aran.

IMG_6770

La Comissió d’Urbanisme ha tractat entre d’altres afers, l’aprovació de l’ampliació de les instal·lacions dels Banhs d’Arties, i la reforma i ampliació del pàrrec d’Orri Moet Winter.

S’ha donat llum verda a la construcció d’un aparcament provisional de 20 places en un interior d’illa al carrer Sant Jaume 22 de Les.

Finalment també s’han valorat tres alternatives presentades de consulta d’avaluació ambiental del Pla especial urbanístic per implantar l’activitat d’un camp de tir a Vilamòs i Es Bòrdes. En aquest sentit, Agustí Serra, ha explicat que s’ha proposat que tota l’activitat sigui desenvolupada en sòl preventiu i no en sòl protegit.

Serra ha explicat que durant la Comissió d’urbanisme s’ha donat compte de les competències urbanístiques de la Val d’Aran dins de la Llei d’Aran, en el que el Conselh Generau d’Aran passa a tenir un paper de primer ordre i es consolida el tercer àmbit singular de tramitació urbanística de Catalunya com són l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i ara la Val d’Aran.

En acabar la reunió de la Comissió d’Urbanisme, el sindic d’Aran, Carlos Barrera, ha explicat que la d’avui ha esta la darrera reunió de la Comissió en el format actual, ja que desprès dels acords presos en la última sessió de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat- Conselh Generau d’Aran, un dels acords que es van prendre va ser el de potenciar l’Oficina Tècnica del Conselh Generau d’Aran, aplicant la voluntat de la Llei d’Aran. Així, a partir d’ara els Serveis Tècnics del Conselh Generau seran els qui elaborin les propostes de resolució i d’acords de la Comissió d’Urbanisme.

D’aquesta manera, ha dit Barrera, s’aconsegueixen dos objectius, el primer que els municipis d’Aran vegin com a referencia d’aquells expedients que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Comissió d’Urbanisme als serveis Tècnics del Conselh Generau d’Aran, ja que els expedients es podran tramitar a través d’aquesta mateixa Oficina Tècnica o com fins ara als Serveis Territorials d’Urbanisme de Lleida. D’altra banda comportarà una relació força més fluida i àgil dels Serveis Tècnics i l’enfortiment de l’estructura de l’Oficina Tècnica del Consellh Generau.

Els diferents departaments del Conselh Generau d’Aran també seran els encarregats d’elaborar els informes sectorials en els àmbits en els que te competències, com els relacionats amb  informes tècnics patrimoni, de cultura o de Medi Natural per exemple.

 

Avantprojecte de la Llei de Territori de Catalunya

A la tarda el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha explicat davant d’alcaldes i tècnic d’urbanisme de la Val d’Aran, l’avant projecte de Llei del Territori. Serra, ha afirmat que aquesta nova llei de la qual es va començar el procés de tramitació formal el passat 14 d’abril, tindrà molta transcendència en quant als models de ciutats i del territori en un futur.

IMG_6806

Serra ha resumit en 10 els objectius de la nova llei, amb la intenció de fomentar la transparència, impulsar un registre de planejament i els principis de governança, afegint que es un projecte de llei que reforça el paper dels funcionaris.

Els deu punts als que ha fet esment són: integrar la legislació en matèria d’ordenació del territori (integrar 4 legislacions: planificació territorial, urbanisme, paisatge i urbanitzacions en 1 de sola); abordar la diversitat territorial de Catalunya; prioritzar el reciclatge urbà; adaptar i flexibilitzar la planificació en el context temporal; millorar l’eficiència i la competitivitat del sistema territorial; fomentar una major integració de les variables socials, econòmiques i ambientals; planificar els espais oberts; gestionar el parc edificat en els espais oberts; integrar el paisatge transversalment i abordar les urbanitzacions amb dèficits.

Serra ha afegit que abordar la diversitat territorial és una veritable obsessió dels responsables del Govern i que la intenció final és que aquesta futura llei sigui genèrica amb tants reglaments com calgui.

 

 

 

Comments are closed.