Un any més el Conselh Generau assessorarà per demanar beques de caràcter general pel Curs Acadèmic 2015/2016

library-869061_640

El Conselh Generau d’Aran, mitjançant l’Oficina de Joventut, donarà informació i assessorament sobre convocatòria de beques de caràcter general pel curs 2015-2016, del Ministeri d’Educació.

Aquestes beques inclouran alguna o algunes de les següents quantitats:

– Quantitats fixes: beca matricula, quantitat fixa relacionada amb la renda de l’estudiant, quantitat fixa relacionada amb la residència de l’estudiant pendent el curs escolar i/o beca bàsica.

– Quantitat variable: resultarà de la ponderació de la nota mitja de l’expedient de l’estudiant i la seva renda familiar.

BEQUES DE CARÀCTER GENERAL PER ESTUDIANTS DE CURSOS POSTOBLIGATÒRIS I SUPERIORS NO UNIVERSITARIS:

Les beques es convoquin pels estudis següents:

– Primer i segon curs de batxillerat
– Formació Professional de grau mig i superior
– Ensenyaments artístics professionals
– Ensenyaments esportius
– Estudis d’idiomes realitzats a escoles oficials de titularitat de les administracions educatives
– Ensenyaments artístics superiors
– Estudis religiosos superiors
– Estudis militars superiors
– Cursos de preparació per les proves d’accés a la Formació Professional impartits pels centres públics i concertats
– Programes de qualificació professional inicial

Requisits generals:

– No tenir possessió o no tenir els requisits legals per l’obtenció d’un títol del mateix o superior nivell pel qual se sol•licita la beca.
– Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea.
– Reunir la resta de requisits acadèmics i econòmics que especifica la convocatòria.

Requisits acadèmics:

– Ser matriculat en el 2015/2016 del curs complet o als mòduls que determina la convocatòria.

Requisits econòmics:

– No passar els límits de la renda i patrimoni familiar establert en la convocatòria.

Sol•licituds:

La sol•licitud s’ha de completar mitjançant el formulari accessible carretera Internet a través de la seu electrònica del Departament en l’adreça https://sede.educacion.gob.es/portada.html

No cal aportar documentació, només en determinades situacions es tindrà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari. Però, per emplenar correctament el formulari és necessari tenir la següent documentació:

– DNI de tots els membres computables de la família
– Número de compte bancari (el sol•licitant ha de ser titular o cotitular)
– Matrícula del curs 2015/2016
– Dades del curs anterior (nom i localitat del centre on es van realitzar els estudis l’any anterior)
– Si l’estudiant roman fora del domicili familiar pendent el curs escolar:

o Contracte de lloguer
o Dades de la residència

– Títol de família nombrosa
– Resolució de reconeixement del discapacitat (s’hi ha algun germà o germana afectada)
– Germà/na universitaris, dades de la universitat on estudiï.

El terme de presentació de les sol•licituds és fins al 30 de setembre de 2015.

BEQUES DE CARÀCTER GENERAL PER ESTUDIANTS D’ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS:

Les beques es convoquen pels estudis següents

– Ensenyaments universitaris de Grau i de Màster
– Ensenyaments universitaris de llicenciatures i diplomatures.
– Curs de preparació per l’accés a la universitat de majors de 25 anys impartits per universitats públiques.
– Complements de formació per l’accés a màster, grau o per seguir estudis oficials de llicenciatures.

Requisits generals:

– No tenir possessió o no tenir els requisits legals per l’obtenció d’un títol del mateix o superior nivell pel qual se sol•licita la beca.
– Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea.
– Reunir la resta de requisits acadèmics i econòmics que especifica la convocatòria.

Requisits acadèmics generals:

– Estar matriculat en el 2015/2016 de 60 crèdits en els estudis de Grau
– Per estudis de primer o segon cicle: El nombre de crèdits que resulti de dividir el total de crèdits que integri el pla estudis entre els anys de que es compongui.
– Per estudiants de segon curs, tenir aprovat els crèdits i el rendiment acadèmic establert en la convocatòria.

Requisits econòmics:

– No passar els límits de la renda i patrimoni familiar establert en la convocatòria.

Sol•licituds:

La sol•licitud s’ha de completar mitjançant el formulari accessible via Internet a través de la seu electrònica del Departament en l’adreça https://sede.educacion.gob.es/portada.html

No cal aportar documentació, només en determinades situacions es tindrà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari. A més, per emplenar correctament el formulari és necessari tenir la següent documentació:

– DNI de tots els membres computables de la família
– Número de compte bancari (el sol•licitant ha de ser titular o cotitular)
– Matrícula del curs 2015/2016
– Dades del curs anterior (nom i localitat del centre on es van realitzar els estudis l’any anterior)
– Per estudiants de primer curs la nota d’accés a la universitat
– Si l’estudiant roman fora del domicili familiar pendent el curs escolar:
o Contracte de lloguer
o Dades de la residència

– Títol de família nombrosa
– Resolució de reconeixement del discapacitat (s’hi ha algun germà o germana afectada)
– Germà/na universitaris, dades de la universitat on estudiï.

El terme de presentació de les sol•licituds és fins al 15 d’octubre de 2015.

Per a més informació podeu adreçar-vos a l’Oficina de Joventut, demanant per Vanessa Cuni i concertant hora per l’avança, situada al carrer Major, 36 en l’horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09h00 a 14h00. Tel: 973 642 560. Email: joenessa@aran.org o joenessa@aransalut.com.

Per ampliar informació, en el següent link podeu consultar la web que ha elaborat el ministeri per la convocatòria de les beques:

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2015/presentacion.html

Comments are closed.