El Departament de Territori i Sostenibilitat i el Conselh Generau d’Aran ultimen els instruments de protecció i regulació de les bordes i cabanes

Vielha, 2 de març de 2018.- El director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, i el sindic d’Aran, Carlos Barrera, han presidit avui una reunió de treball per ultimar els mecanismes urbanístics de protecció i recuperació de les bordes, les construccions agrícoles i ramaderes tradicionals araneses.

Durant la reunió, Agustí Serra, ha informat que els municipis aranesos modifiquen el seu planejament per adaptar-se a les disposicions del Pla director urbanístic (PDU) de la Val d’Aran respecte aquestes construccions agrícoles i ramaderes tradicionals.

El PDU fixa els criteris d’ús i recuperació de les cabanes araneses per afavorir-ne la preservació, la seva restauració i vetlla per impedir el seu ús residencial i permetre l’ús lúdic familiar dels propietaris.

El Conselh Generau d’Aran va endegar el procediment per modificar les Normes subsidiàries de planejament que regeixen als municipis d’Arres, Bausen, Bossòst, Es Bòrdes, Canejan, Les, Vielha e Mijaran, Vilamòs i Naut Aran. L’objectiu és adaptar aquestes figures d’ordenació urbanística a les directrius de preservació de les cabanes agrícoles contingudes al Pla director urbanístic (PDU) de la Val d’Aran. Durant el darrer any, l’oficina Tècnica del Conselh Generau d’Aran a través del seu director i amb suport jurídic urbanístic, ha mantingut un seguit de reunions amb alcaldes i tècnics municipals de l’Aran per consensuar el document normatiu que reguli l’ús de les bordes i cabanes ramaderes tradicionals, que ha estat el motiu de la reunió d’avui.

El Departament de Territori i Sostenibilitat va aprovar el PDU el mes de juny de 2010 i el va modificar el 2015, entre d’altres, per fixar els criteris d’ús i recuperació de les construccions agro-ramaderes i afavorir-ne la preservació per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.

Per impulsar la recuperació del patrimoni rural, el PDU vetlla perquè aquestes construccions en sòl no urbanitzable mantinguin el caràcter no residencial i obre, alhora, un ventall de noves possibilitats per impulsar-ne la reconstrucció. Aquests criteris van ser consensuats pel Departament de Territori, els ajuntaments de la Val d’Aran, el Conselh Generau d’Aran, el col·lectiu de tècnics amb presència a l’Aran i la Comissió d’Auvitatge (Patrimoni) de l’Aran.

Així, per exemple, els ajuntaments podran autoritzar les intervencions de manteniment o de conservació per a ús lúdic o ramader. Les actuacions de reconstrucció de restes d’edificacions existents, d’altra banda, les aprovarà la Comissió territorial d’urbanisme de la Val d’Aran, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Per tal que el planejament municipal s’adapti al PDU, el Conselh Generau d’Aran va aprovar inicialment la modificació de les Normes el 2017. El Departament de Territori i Sostenibilitat dona assessorament i suport tècnic a aquest treball de revisió, i la Comissió territorial d’urbanisme de la Val d’Aran serà l’encarregada d’aprovar definitivament l’adaptació.

Comments are closed.