El Ple del Conselh Generau d’Aran aprova la modificació de les taxes pel proper exercici 2015

plen 27.10.14

El Ple del Conselh Generau d’Aran reunit a Arròs ha aprovat amb els vots favorables del grup de CDA i l’abstenció dels grups d’UA-PSC i del PRAG l’adjudicació definitiva del contracte mixt per la “Gestió integral de la recollida i evacuació de residus de la Val d’Aran” a l’empresa Jose Antonio Romero Polo, SAU, que inclou tant la gestió de la recollida com l’adequació de la planta de transferència.

Aquesta adjudicació es fa a càrrec de la partida pressupostària núm. 01.162.227.16 del pressupost general vigent per l’exercici 2014, amb una durada total de vuit (8) anys i que inclou unes millores:

– Condicionament i manteniment anual del tram inicial de la pista de Tuca i Pontet.
– Posada a disposició de la personal d’un vehicle pel transport fins a la planta.
– Instal•lació d’una bàscula en el dipòsit de deixalles de Vielha.
– Situació d’un dipòsit de gasoil de 5.000 litres pels vehicles adscrits al servei.
– Restauració del dipòsit de cendres de l’antiga incineradora per la seva conversió com dipòsit de tarcum.
– Telèfon d’emergència gratuïta 24 hores, 365 dies.
– Creació d’un fons social pels treballadors del servei.

En paraules del conselhèr de Territori, Eduardo Valdecantos, “aquesta adequació de la planta de transferència juntament amb la posada en funcionament de la recollida orgànica i la potenciació de la recollida selectiva farà que siguem més eficients i sostenibles en la gestió dels nostres residus”.

Aquestes obres d’adequació del centre de transferència de residus té un import d’un milió cent dotze mil quatre-cents quaranta euros amb set cèntims (1.112.440,07 €) IVA inclòs.

Aquesta adjudicació es fa a càrrec de la partida pressupostària núm. 01.162.622.42 del pressupost general vigent per l’exercici 2014, amb una durada total de set (7) mesos [dos (2) mesos per la redacció del projecte executiu i cinc (5) mesos per l’execució material de les obres] i inclou unes millores:

– Instal•lació d’una nova bàscula, amb una valoració econòmica de vint-i-cinc mil quatre-cents quaranta euros amb seixanta-quatre cèntims (25.440,64 €).
– Execució de millores en la nau 1, amb una valoració econòmica de trenta-sis mil cent quaranta-set euros amb vint-i-cinc cèntims (36.147,25 €).
– Execució de millores en la nau 2, amb una valoració econòmica de quaranta-nou mil noranta sis euros amb cinquanta-u cèntims (49.096,51 €).
– Execució de millores en la nau 3, amb una valoració econòmica de dos mil cent cinquanta-u euros amb quaranta-tres cèntims (2.151,43 €).
– Execució de millores en la nau 5, amb una valoració econòmica de vint-i-tres mil cent setanta-tres euros amb noranta set cèntims (23.173,97 €).
– Asfaltar el tram inicial de la pista de Tuca i Pontet i de l’aparcament superior.
– Situació de barrera de seguretat, millora de la cuneta, situació de cartells informatius en el tram inicial de la pista de Tuca i Pontet, amb una valoració econòmica de vuit mil quaranta euros amb cinquanta-dos cèntims (8.040,52 €).
– Canvi de la tipologia estructural en el nou sostre de la nau 1A, amb una valoració econòmica de quatre mil set-cents vuitanta-nou euros amb disset cèntims (4.789,17 €).

La sessió plenària també ha aprovat la modificació les taxes per l’exercici 2015. La taxa més important que gestiona el Conselh, la Taxa per la Recollida Domiciliària d’Escombraries i el seu tractament s’incrementa un 0,3%, és a dir, es manté de quasi igual a la del 2014. Concretament, els rebuts de recollida ordinària s’incrementen 0,32€/any i els rebuts de recollida reduïda en 0,28€/any. Aquest increment es correspon a l’ajustament de l’IPC.

Totes les altres taxes i preus públics no pateixen variacions, destacant el manteniment del preu públic del transport interior de viatgers a l’Aran.

En paraules del vicesindic primer, Luis Carlos Medina, “aquest increment del 0,3%, que és l’increment de l’IPC pendent l’exercici 2014, va molt en la línea que desitja el Govèrn d’Aran de mantenir les tarifes d’aquesta taxa incrementant la qualitat del servei”.

En un altre ordre de coses, el Ple del Conselh Generau d’Aran ha aprovat la modificació del seu pressupost per import de 703.346,97 €, que destinarà per amortitzar deute a llarg terme. Aquest import corresponent al superàvit de l’any 2013 es destinarà a la reducció del terme del Préstec que té subscrit el Conselh Generau d’Aran amb l’Institut Català de Finances pel finançament de diverses inversions a la Val d’Aran.

En paraules del vicesindic Medina “aquesta nova amortització permetrà acabar l’exercici 2014 amb una reducció del 70% del deute existent en l’inici de la legislatura”.

El síndic d’Aran, Carlos Barrera, ha assenyalat “que la importància d’aquesta reducció radica en una gestió eficient dels nostres recursos, mantenint la qualitat en la prestació dels serveis. Per a aquest fet és clau la implicació del col•lectiu dels treballadors públics, i així ha estat amb els treballadors del Conselh Generau d’Aran”.

El Ple també ha aprovat provisionalment la baixa d’obligacions pendents de pagament d’exercicis tancats (2008-2013) per un import de sis mil quatre trenta-nou euros amb noranta-vuit cèntims (6.439,98€).

Comments are closed.